Privacyverklaring

Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag, het aangaan van overeenkomsten, et cetera, zullen persoonlijke gegevens aan u worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door Move to Match verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Move to Match bestaat uit een samenwerking tussen ROC Nijmegen en Rijn IJssel.ROC Nijmegen (info@roc-nijmegen.nl) en Rijn IJssel (info@rijnijssel.nl) zijn gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke voor deze website. ROC Nijmegen en Rijn Ijssel hebben beide toegang tot uw persoonsgegevens welke via deze website worden verwerkt. Medewerkers van ROC Nijmegen en Rijn Ijssel hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun functie.

ROC Nijmegen heeft daarnaast een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. De functionaris voor gegevensbescherming van ROC Nijmegen is te bereiken via ibploket@roc-nijmegen.nl. De functionaris voor gegevensbescherming van Rijn Ijssel is te bereiken via privacy@rijnijssel.nl . Als betrokkene kunt u met beide contactpersonen contact opnemen als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Move to Match verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld door een vraag te stellen via onze website of een aanmelding te verrichten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk over u via deze website verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons (privacy@rijnijssel.nl of privacy@rijnijssel.nl) dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Move to Match verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze verschillende mailings;
 • Uitvoering te kunnen geven aan aanmeldingen of de afhandeling van vragen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • ROC Nijmegen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Move to Match verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Mailings/Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op U ontvangt op verschillende mailings met informatie, nieuws en ontwikkelingen over Move to Match. U kunt zich altijd afmelden van deze nieuwsbrief door op de afmeldlink in een nieuwsbericht te klikken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Geautomatiseerde besluitvorming

Move to Match neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Move to Match bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens verwerkt via deze website zo kort mogelijk maar voor maximaal een jaar na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

Move to Match verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten ROC Nijmegen en Rijn Ijssel een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ROC Nijmegen en Rijn Ijssel blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Move to Match gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Wij gebruiken ook targeting-cookies, hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Move to Match neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Move to Match heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen via het verwerken van persoonsgegevens op deze website:• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.• TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (ROC Nijmegen.nl en alle andere domeinnamen die ROC Nijmegen onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wij stellen u graag in staat om gebruik te maken van uw wettelijke rechten die u heeft onder het privacyrecht. Dit betekent dat u altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van u verwerken.Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Move to Match. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij over u verwerken aan u over te dragen of aan een andere organisatie.

Als u een van deze rechten wil uitvoeren, dan kunt u schriftelijk verzoek mailen naar ibploket@roc-nijmegen.nl of naar (privacy@rijnijssel.nl).

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Move to Match wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar het formulier te gaan.

Deze privacy-verklaring is voor het laatst op 4 mei 2022 aangepast.